Grad Kutina i okolica

i Grad Popovača i Općina Velika Ludina
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD KUTINA
Obuhvaćeno područje Gradovi Kutina i Popovača i Općina Velika Ludina
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Javna rasprava provedena
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://www.kutina.hr/Slu%C5%BEbeni-dio/NGA
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://www.kutina.hr/Portals/0/_2018/Sluzbeno/08/NGA/2.%20Nacrt%20PR%C5%A0I_Kutina.pdf
Kronologija projekta
27.07.2018: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu ocjenu NOP-u
28.08.2018.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
03.09.2018: Javna rasprava u tijeku (03.09.2018. - 02.10.2018.)