Grad Novska i okolica

i Grad Hrvatska Kostajnica i Općine Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lipovljani i Majur
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD NOVSKA
Obuhvaćeno područje Gradovi Novska i Hrvatska Kostajnica i Općine Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lipovljani i Majur
Investicijski model model A
Podaci o statusu projekta
Faza projekta PRŠI odobren
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://novska.hr/hr/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://novska.hr/UserFiles/file/dokumenti/2018/SAVJETOVANJE-SA-ZAINTERESIRANOM-JAVNO%C5%A0%C4%86U/SIROKOPOJASNI-INTERNET/2.-Nacrt-PRSI.pdf
Kronologija projekta
23.07.2018.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
22.08.2018.: Nacrt PRŠI-ja preliminarno ocijenjen
27.08.2018.: Javna rasprava u tijeku (24.08.2018. - 24.09.2018.)
21.03.2019.: Javna rasprava u tijeku (20.03.2019.-04.04.2019.)