Šibensko-kninska županija 3

Grad Knin, Općine Ervenik, Kistanje i Promina
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Obuhvaćeno područje Grad Knin, Općine Ervenik, Kistanje i Promina
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Javna rasprava u tijeku
Javna rasprava (status) u tijeku
Javna rasprava http://sibensko-kninska-zupanija.hr/informacije/informacije-o-javnim-raspravama/javna-rasprava-nacrta-plana-razvoja-irokopojasne-infrastrukture-na-podruju-grada-knina-te-opina-ervenik-kistanje-i-promina/1345.html
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://sibensko-kninska-zupanija.hr/upload/natjecaji/1345/3._SibKninZup_Razvoj_sp_interneta_Projekt4_v4.1.pdf