Grad Lepoglava

Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta Grad Lepoglava
Obuhvaćeno područje Grad Lepoglava, Općine Bednja, Cestica, Donja Voća, Klenovnik i Vinica
Podaci o statusu projekta
Faza projekta PRŠI odobren
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava https://www.lepoglava.hr/sadrzaj/pregled/javna-rasprava-o-nacrtu-plana-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture-u-projektnom-podrucju-lepoglava/4583
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja https://www.lepoglava.hr/uploads/dokumenti_2022/Nacrt%20PR%C5%A0I%20-%20projektno%20podru%C4%8Dje%20Lepoglava%20v1.11.pdf
Kronologija projekta
28.6.2022. Javna rasprava u tijeku (28.6.2022.-29.7.2022.)
https://www.lepoglava.hr/sadrzaj/pregled/javna-rasprava-o-nacrtu-plana-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture-u-projektnom-podrucju-lepoglava/4583