Općina Đurmanec

Grad Krapina i Općine Jesenje, Petrovsko i Radoboj
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta OPĆINA ĐURMANEC
Obuhvaćeno područje Grad Krapina i Općine Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Javna rasprava u tijeku
Javna rasprava (status) u tijeku
Javna rasprava http://www.djurmanec.hr/index.php?do=javna_rasprava_prsi_a&lang=hr
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://www.djurmanec.hr/Javna_rasprava_PRSI/2.%20Nacrt_PRSI.pdf
Kronologija projekta
18.03.2019.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu ocjenu NOP-u;
17.04.2019.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena;
16.04.2019.: Javna rasprava u tijeku (16.04.2019. - 16.05.2019.)