Obavijest nositeljima projekata!

Vezano za određivanje potencijalnih korisnika na području obuhvata pojedinog PRŠI-ja navodimo sljedeće:
 
Svakoj zgradi bilo stambene, poslovne ili javne namjene koja se stalno ili povremeno koristi potrebno je u okviru naselja i ulice u kojoj je zgrada izgrađena odrediti pripadajući kućni broj.
Rješenja o kućnim brojevima izdaju mjesno nadležni katastarski uredi Državne geodetske uprave, odnosno Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.
Rješenja se izdaju na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti. Rješenje kojim se određuje kućni broj zgrade sadrži obavezno podatak o naselju, ulici te broj katastarske čestice na kojoj je zgrada sagrađena.
Pločicu s brojem zgrade na zgradu postavlja vlasnik zgrade, o svom trošku.  
Navedeno je propisano Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« br. 112/18) kojeg u nastavku citiramo:
 
„ Određivanje kućnih brojeva
Članak 121.
(1) Područni ured za katastar odnosno ured Grada Zagreba, na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti, određuje zgradi kućni broj rješenjem koje sadrži i broj katastarske čestice na kojoj je zgrada sagrađena u skladu s propisima o naseljima.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, poslove iz stavka 1. ovoga članka mogu obavljati jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju uvjete iz stavka 4. ovoga članka.
(3) S jedinicama lokalne samouprave iz stavka 2. ovoga članka Državna geodetska uprava sklopit će sporazum.
(4) Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka jedinica lokalne samouprave mora u svojstvu osobe ovlaštene za izdavanja rješenja iz stavka 1. ovoga članka imati zaposlenog službenika koji ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij geodetske struke i položen državni stručni ispit, biti tehnički osposobljena te imati osigurana sredstva u proračunu jedinice lokalne samouprave.
Članak 122.
Kućni broj zgrade određen rješenjem nadležnog tijela iz članka 121. ovoga Zakona evidentira se u Registru prostornih jedinica iz članka 136. ovoga Zakona.“
 
Slijedom svega navedenog proizlazi kako se kućni broj za određenu adresu dodjeljuje samo u slučaju izgrađenog građevinskog objekta stambene ili neke druge namjene.
 
Mišljenja smo da svaka adresa sa pripadajućim kućnim brojem podrazumijeva objekt koji se u jednom trenutku koristio ili se koristi stalno ili povremeno te je evidentno da postoji barem jedan potencijalni korisnik u smislu  projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru poziva „Izgradnja mreža NGN pristupnih mreža sljedeće generacije u NGA bijelim područjima“ koji razlikuju kućanstva kao stalno nastanjene stanove i ostale stanove.
 
Stoga, u postupku mapiranja pojedinog PRŠI-ja za svaku bijelu adresu sa određenim kućnim brojem mora biti evidentiran barem jedan potencijalni korisnik.