Obavijest Nositeljima projekata

Nastavak Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa
u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja

 Kako bi se ublažile ekonomske i društvene posljedice pandemije korona virusa, na razini Europske unije uspostavljen je poseban instrument s pratećim financijskim sredstvima, koji državama članicama treba osigurati ubrzan gospodarski oporavak te digitalnu i zelenu transformaciju radi održivijeg razvoja te veće otpornosti društva i gospodarstva na buduće krize.
 
U okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ uveden je Mehanizam za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility – RRF) iz kojeg je državama članicama, kroz vlastite nacionalne planove za oporavak i otpornost omogućeno korištenje bespovratnih sredstava i zajmova. Hrvatskoj su okviru RRF-a raspoloživa bespovratna sredstva u iznosu 6,3 milijardi eura, ili 47,5 milijardi kuna, kao i zajmovi u iznosu 3,6 milijardi eura, ili 27,1 milijardi kuna.
 
Hrvatska je, kao preduvjet za korištenje sredstava iz RRF-a, izradila Nacionalni plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) koji, u skladu s ciljevima RRF-a, obuhvaća reforme i investicije koje će se provesti najkasnije do 31. kolovoza 2026.
 
U skladu s nacionalnim strateškom okvirom, kao i sa specifičnim hrvatskim razvojnim potrebama, hrvatski Plan oporavka i otpornosti sastoji se od pet komponenti i jedne inicijative:
 • Gospodarstvo
 • Javna uprava, pravosuđe i državna imovina
 • Obrazovanje, znanost i istraživanje
 • Tržište rada i socijalna zaštita
 • Zdravstvo
 • Inicijativa: Obnova zgrada
 
 
Unutar komponente „Javna uprava, pravosuđe i državna imovina“ i podkomponente „Digitalna transformacija društva i javne uprave“ predviđena su ulaganja u digitalnu povezivost, a koja bi trebala unaprijediti digitalnu infrastrukturu za internetske usluge fiksne i mobilne mreže u udaljenim i ruralnim područjima koja zaostaju u smislu digitalne uključenosti.
 
U sklopu investicije pod nazivom „Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na područjima na kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“ osigurana su bespovratna sredstva u iznosu od 799.999.997 kn. Ovim sredstvima omogućiti će se sufinanciranje određenog broja projekata razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa jedinica lokalne i regionalne uprave, a koji nisu bili sufinancirani u financijskoj perspektivi 2014.-2020., u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava 'Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima'.
 
Prije same provedbe investicije, nadležne institucije izvršit će manje izmjene i prilagodbe postojeće sheme državnih potpora (Okvirni nacionalni programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na područjima na kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, dalje: ONP) u smislu vremenskog perioda trajanja, alokaciju potrebnih sredstava i izvor financiranja te  zatražiti odobrenje od strane Europske komisije.
 
Po očekivanom odobrenju produljenja Odluke o odobrenju državne potpore (SA.38626 (2015/N), odnosno ONP-a, u okviru predmetne investicije planirana je provedba sljedećih aktivnosti:
 
 1. Ažuriranje postojećih Planova razvoja širokopojasne infrastrukture (dalje: PRŠI) i odobrenje od strane Nositelja ONP-a (dalje: NOP)
Budući da, u skladu s ONP-om, pojedinačni PRŠI-ji obuhvaćaju područja u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganjima (bijela područja), zbog proteka vremena potrebno je preispitati postojanje komercijalnog interesa operatora elektroničkih komunikacijskih mreža za ulaganja, kroz ponovljeni postupak mapiranja i javnog savjetovanja. Aktivnost provodi nositelj projekta na lokalnoj razini, za svaki pojedinačni PRŠI.
 
 1. Dodjela bespovratnih sredstava
Aktivnost uključuje raspisivanje javnog poziva radi odabira projektnih prijedloga koji udovoljavaju svim kriterijima postupka.
 
Dinamika provedbe navedenih aktivnosti definirana je kako slijedi:
 • do Q1/2022 upućen zahtjev za produljenje Odluke o odobrenju državne potpore SA. 38626(2015/N),
 • do Q2/2022 izrada PRŠI-ja i odobrenje od strane NOP-a,
 • do Q3/2022 objava Poziva  za dodjelu bespovratnih sredstava,
 • do Q3/2023 sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava. 
 
Ukoliko s vaše strane postoji interes za nastavkom implementacije već ranije pripremljenog PRŠI-ja, ovim putem vas kao Nositelja projekta upućujemo da poduzmete korake potrebne za daljnji nastavak aktivnosti:
 • ažuriranje projektne dokumentacije (Studija izvodljivosti, PRŠI) sa zadnje dostupnim podacima i priprema za postupak javne rasprave,
 • provođenje javne rasprave,
 • izrada konačne verzije PRŠI-ja,
 • dostava konačne verzije PRŠI-ja NOP-u na ocjenu.
 
Navedeni koraci nužni su kao priprema projekta za prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava. U tom smislu napominjemo kako je potrebno voditi računa o vremenskom periodu potrebnom za provedbu navedenih koraka, a kako su propisani ONP-om (trajanje javne rasprave - 30 dana, konačna ocjena PRŠI-ja od strane NOP-a - 30 dana), a kako bi isti bili usklađeni s predviđenim terminom objave Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava (Q3/2022). To znači da je krajnji rok za odobrenje konačne verzije PRŠI-ja od strane NOP-a lipanj 2022.
 
Svjesni smo da bi zbog proteka vremena moglo doći do izmjena obuhvata PRŠI-ja te zato, ovisno o vrsti promjene obuhvata, dajemo uputu kako slijedi:
 
1. Koraci koje treba poduzeti za izradu konačne verzije PRŠI-ja u slučaju da određeni JLS-ovi žele izaći iz projekta za koji je ranije izrađena i odobrena konačna verzija PRŠI-ja (smanjenje konzorcija):
- korigirati projektnu dokumentaciju (Studiju izvodljivosti i PRŠI),
- dopisom obavijestiti NOP o izvršenim promjenama i odluci o pokretanju nove javne rasprave,
- na internetskim stranicama NP-a obavijestiti javnost o pokretanju javne rasprave,
- pokrenuti novu javnu raspravu.
 
2. Koraci koje treba poduzeti za izradu konačne verzije PRŠI-ja, u slučaju da se u projekt za koji je ranije izrađena i odobrena konačna verzija PRŠI-ja žele dodati novi JLS-ovi (povećanje konzorcija):
- poslati NOP-u dopis kojim se povlači dosadašnji PRŠI,
-izraditi dodatnu studiju izvodljivosti za područje koje nije bilo uključeno u ranije izrađenu studiju izvodljivosti ili korigirati postojeću studiju,
- izraditi novi nacrt PRŠI-ja sa novim prostornim obuhvatom,
- započeti postupak propisan ONP-om sa novim nacrtom PRŠI-ja.
 
3. Koraci koje treba poduzeti u slučaju kada bi neki JLS-ovi izašli iz projekta za koji je ranije izrađena i odobrena konačna verzija PRŠI-ja te pokrenuli novi projekt s nekim novim JLS-ovima:
- u slučaju izlaska pojedinog JLS-a iz postojećeg PRŠI-ja potrebno je izraditi novi nacrt PRŠI-ja, dostaviti NOP-u nacrt PRŠI-ja na preliminarnu provjeru, pokrenuti novu javnu raspravu i na internetskim stranicama NP-a obavijestiti javnost o pokretanju nove javne rasprave, odnosno poduzeti korake opisane pod točkom 2 gore,
- vezano uz PRŠI iz kojeg je jedan JLS izašao, treba poduzeti korake opisane pod točkom 1 gore.