Važna obavijest - Prijava o iskazu tržišnog interesa prilikom objave namjere gradnje elektroničke komunikacijske mreže velike brzine javnim sredstvima!

Prijava o iskazu tržišnog interesa prilikom objave namjere gradnje elektroničke komunikacijske mreže velike brzine javnim sredstvima
 
Sukladno članku 25. a  stavcima 2. i 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“ 73/0890/11133/1280/1371/1472/17) prijava o iskazu tržišnog interesa za gradnju elektroničke komunikacijske mreže velike brzine iskazuje se u trenutku kada davatelj državne potpore objavi namjeru ili provodi postupak savjetovanja s javnošću o dodjeli državne potpore za određeno područje Republike Hrvatske, u skladu s pravilima o državnim potporama.

Prijava se podnosi pisanim putem davatelju državne potpore, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i HAKOM-u, te mora sadržavati područje Republike Hrvatske i podroban opis elektroničke komunikacijske mreže velike brzine koja se namjerava izgraditi na tom području, u skladu sa zahtjevima određene državne potpore ili programa državne potpore.  
 
Prijava o iskazu tržišnog interesa podnosi se pisanim putem, obavezno potpisana od ovlaštene osobe operatora, običnom poštom ili putem elektroničke pošte (preslika dopisa s potpisom) na dolje navedene primatelje. 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture: 
(na obje e-mail adrese)

uprava@caacro.hr
el-kom@mmpi.hr

HAKOM: 
HAKOM-eufondovi@hakom.hr

Radi transparentnosti i lakše koordinacije, prijavu je potrebno poslati istovremeno (grupno)  svim gore navedenim primateljima.