Važne informacije vezano za postupak izrada strateške procijene utjecaja na okoliš na razini pojedinačnih projekta (PRŠI-ja)


Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš u objedinjenom postupku za Strategiju razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. i za Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP). 

Slijedom navedenog, predmetnu procjenu nije potrebno raditi za pojedinačne projekte (PRŠI-je)  niti za projekte gradnje koje će proizaći iz PRŠI-ja već je prilikom planiranja izgradnje i održavanja širokopojasne infrastrukture, potrebno na odgovarajući način primijeniti mjere zaštite okoliša proizašle iz strateške procjene provedene za Strategiju i ONP program, a u skladu s člankom 69. Zakona o zaštiti okoliša (NN br, 80/13, 153/13, 78/15).

Nadalje, za sve nove objekte elektroničke komunikacijske infrastrukture koji će se graditi na području ekološke mreže potrebno je ishoditi suglasnost o zaštiti prirode, kroz postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode (NN br. 80/13). Predmetni postupak je ujedno i preduvjet za pribavljanje građevinskih dozvola za objekte elektroničke komunikacijske infrastrukture koji će se graditi unutar ekološke mreže, u skladu s člankom 108. Zakona o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17).