Aktualnosti

16.05.2019
Obavijest nositeljima projekata!


OBAVIJEST NOSITELJIMA PROJEKATA
Ishođenje Potvrde o sukladnosti plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) sa strukturnim pravilima Okvirnog nacionalnog programa (ONP)
 
Sukladno odredbama Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (dalje: ONP) (poglavlje 4.1.3 Postupak javne rasprave), HAKOM kao nositelj ONP-a (dalje: NOP) provjerava sukladnost PRŠI-ja sa strukturnim pravilima ONP-a. Ukoliko je PRŠI sukladan strukturnim pravilima, HAKOM u roku od 30 dana izdaje „Potvrdu o usklađenosti PRŠI-ja sa strukturnim pravilima ONP-a“.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira na temelju odobrenih PRŠI-ja, a vezano za odabir prihvatljivih prijavitelja te ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima”, s rokom predaje prijava do 17. lipnja 2019. Stoga upućujemo sve nositelje projekata da vode računa o predmetnim rokovima kako bi se na vrijeme prijavili na objavljeni Javni poziv.
 
16.05.2019
Obavijest nositeljima projekata!
Vezano za određivanje potencijalnih korisnika na području obuhvata pojedinog PRŠI-ja navodimo sljedeće:
 
Svakoj zgradi bilo stambene, poslovne ili javne namjene koja se stalno ili povremeno koristi potrebno je u okviru naselja i ulice u kojoj je zgrada izgrađena odrediti pripadajući kućni broj.
Rješenja o kućnim brojevima izdaju mjesno nadležni katastarski uredi Državne geodetske uprave, odnosno Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.
Rješenja se izdaju na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti. Rješenje kojim se određuje kućni broj zgrade sadrži obavezno podatak o naselju, ulici te broj katastarske čestice na kojoj je zgrada sagrađena.
Pločicu s brojem zgrade na zgradu postavlja vlasnik zgrade, o svom trošku.  
Navedeno je propisano Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« br. 112/18) kojeg u nastavku citiramo:
 
„ Određivanje kućnih brojeva
Članak 121.
(1) Područni ured za katastar odnosno ured Grada Zagreba, na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti, određuje zgradi kućni broj rješenjem koje sadrži i broj katastarske čestice na kojoj je zgrada sagrađena u skladu s propisima o naseljima.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, poslove iz stavka 1. ovoga članka mogu obavljati jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju uvjete iz stavka 4. ovoga članka.
(3) S jedinicama lokalne samouprave iz stavka 2. ovoga članka Državna geodetska uprava sklopit će sporazum.
(4) Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka jedinica lokalne samouprave mora u svojstvu osobe ovlaštene za izdavanja rješenja iz stavka 1. ovoga članka imati zaposlenog službenika koji ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij geodetske struke i položen državni stručni ispit, biti tehnički osposobljena te imati osigurana sredstva u proračunu jedinice lokalne samouprave.
Članak 122.
Kućni broj zgrade određen rješenjem nadležnog tijela iz članka 121. ovoga Zakona evidentira se u Registru prostornih jedinica iz članka 136. ovoga Zakona.“
 
Slijedom svega navedenog proizlazi kako se kućni broj za određenu adresu dodjeljuje samo u slučaju izgrađenog građevinskog objekta stambene ili neke druge namjene.
 
Mišljenja smo da svaka adresa sa pripadajućim kućnim brojem podrazumijeva objekt koji se u jednom trenutku koristio ili se koristi stalno ili povremeno te je evidentno da postoji barem jedan potencijalni korisnik u smislu  projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru poziva „Izgradnja mreža NGN pristupnih mreža sljedeće generacije u NGA bijelim područjima“ koji razlikuju kućanstva kao stalno nastanjene stanove i ostale stanove.
 
Stoga, u postupku mapiranja pojedinog PRŠI-ja za svaku bijelu adresu sa određenim kućnim brojem mora biti evidentiran barem jedan potencijalni korisnik.
10.05.2019
Općina Donja Voća pokreće javnu raspravu!
Općina Donja Voća pokreće javnu raspravu u sklopu projekta izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristupnu mrežu sljedeće generacije
za područje Grada Lepoglava i Općina Bednja, Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec i Vinica u trajanju od  9. svibnja 2019. -  7. lipnja 2019. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici