Aktualnosti

21.05.2019
Online radionica o mogućnosti financiranja projekata iz CEF Digital (Connecting Europe Facility) za općine i gradove, u organizaciji Europske komisije
Online radionica o mogućnosti financiranja projekata iz CEF Digital (Connecting Europe Facility) za općine i gradove
 
Ova online radionica za općine i gradove, koju je organizirala Europska komisija, usredotočit će se na moguće "aplikacije za pametne gradove", čija realizacija zahtijeva inovativna rješenja za povezivost, kao što je 5G.
Europski parlament i Vijeće nedavno su postigli politički dogovor o novom instrumentu za povezivanje Europe (CEF2 Digital), koji će biti jedan od najvažnijih instrumenata financiranja širokopojasnog pristupa u EU za sljedeći višegodišnji financijski okvir (2021.-2027.).
S planiranim proračunom od 3 milijarde eura, novi CEF Digital usmjeren je na strateška infrastrukturna ulaganja, uključujući 5G koridore glavnih prometnih putova i gigabitnu povezanost 5G zajednica.
Komisija je započela dijalog s dionicima kako bi osigurala da CEF Digital podupre napore država članica u postizanju EU 2025 gigabitnih ciljeva. U tom kontekstu, općine i gradovi će imati ključnu ulogu u konkretnim projektima, budući da Komisija nastoji lokalizirati digitalnu revoluciju i podržati pametne zajednice.
Europska Komisija organizira online radionicu u petak 24. svibnja, od 15:00 do 17:00 sati.  Na radionici ćete imati priliku razgovarati o potencijalnim projektima s ljudima iz gradova i općina diljem Europe, kao i izravno sa stručnjacima Europske komisije. Događaj će se posebno usredotočiti na moguća rješenja za pametne gradove, koja će zahtijevati inovativna rješenja za povezivost, kao što je 5G.
Ako ste zainteresirani za sudjelovanje u ovoj razmjeni mišljenja i ideja molimo registrirajte se do utorka 21. svibnja do 23:00 sata sa sljedećim naslovom “I am interested in the CEF and Smart Cities event on May, 24”. Nakon registracije primit ćete informacije za prijavu na internetsku stranicu konferencije.
Službeni jezik na radionici: engleski.
16.05.2019
Obavijest nositeljima projekata!


OBAVIJEST NOSITELJIMA PROJEKATA
Ishođenje Potvrde o sukladnosti plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) sa strukturnim pravilima Okvirnog nacionalnog programa (ONP)
 
Sukladno odredbama Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (dalje: ONP) (poglavlje 4.1.3 Postupak javne rasprave), HAKOM kao nositelj ONP-a (dalje: NOP) provjerava sukladnost PRŠI-ja sa strukturnim pravilima ONP-a. Ukoliko je PRŠI sukladan strukturnim pravilima, HAKOM u roku od 30 dana izdaje „Potvrdu o usklađenosti PRŠI-ja sa strukturnim pravilima ONP-a“.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira na temelju odobrenih PRŠI-ja, a vezano za odabir prihvatljivih prijavitelja te ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima”, s rokom predaje prijava do 17. lipnja 2019. Stoga upućujemo sve nositelje projekata da vode računa o predmetnim rokovima kako bi se na vrijeme prijavili na objavljeni Javni poziv.
 
16.05.2019
Obavijest nositeljima projekata!
Vezano za određivanje potencijalnih korisnika na području obuhvata pojedinog PRŠI-ja navodimo sljedeće:
 
Svakoj zgradi bilo stambene, poslovne ili javne namjene koja se stalno ili povremeno koristi potrebno je u okviru naselja i ulice u kojoj je zgrada izgrađena odrediti pripadajući kućni broj.
Rješenja o kućnim brojevima izdaju mjesno nadležni katastarski uredi Državne geodetske uprave, odnosno Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.
Rješenja se izdaju na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti. Rješenje kojim se određuje kućni broj zgrade sadrži obavezno podatak o naselju, ulici te broj katastarske čestice na kojoj je zgrada sagrađena.
Pločicu s brojem zgrade na zgradu postavlja vlasnik zgrade, o svom trošku.  
Navedeno je propisano Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« br. 112/18) kojeg u nastavku citiramo:
 
„ Određivanje kućnih brojeva
Članak 121.
(1) Područni ured za katastar odnosno ured Grada Zagreba, na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti, određuje zgradi kućni broj rješenjem koje sadrži i broj katastarske čestice na kojoj je zgrada sagrađena u skladu s propisima o naseljima.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, poslove iz stavka 1. ovoga članka mogu obavljati jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju uvjete iz stavka 4. ovoga članka.
(3) S jedinicama lokalne samouprave iz stavka 2. ovoga članka Državna geodetska uprava sklopit će sporazum.
(4) Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka jedinica lokalne samouprave mora u svojstvu osobe ovlaštene za izdavanja rješenja iz stavka 1. ovoga članka imati zaposlenog službenika koji ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij geodetske struke i položen državni stručni ispit, biti tehnički osposobljena te imati osigurana sredstva u proračunu jedinice lokalne samouprave.
Članak 122.
Kućni broj zgrade određen rješenjem nadležnog tijela iz članka 121. ovoga Zakona evidentira se u Registru prostornih jedinica iz članka 136. ovoga Zakona.“
 
Slijedom svega navedenog proizlazi kako se kućni broj za određenu adresu dodjeljuje samo u slučaju izgrađenog građevinskog objekta stambene ili neke druge namjene.
 
Mišljenja smo da svaka adresa sa pripadajućim kućnim brojem podrazumijeva objekt koji se u jednom trenutku koristio ili se koristi stalno ili povremeno te je evidentno da postoji barem jedan potencijalni korisnik u smislu  projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru poziva „Izgradnja mreža NGN pristupnih mreža sljedeće generacije u NGA bijelim područjima“ koji razlikuju kućanstva kao stalno nastanjene stanove i ostale stanove.
 
Stoga, u postupku mapiranja pojedinog PRŠI-ja za svaku bijelu adresu sa određenim kućnim brojem mora biti evidentiran barem jedan potencijalni korisnik.